CHẤT RẮN KHAN LÀ GÌ

Khối lượng hóa học rắn khan Lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là

Phương pháp giải

+) Bảo toàn năng lượng điện tích: $sum n_i exton,( - ) = sum n_i exton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ - + 2.n_SO_4^2 - $

+) mmuối bột khan = ∑mnhững ion

Lời giải của GV ehef-hanoi.org

Bảo toàn điện tích: $sum n_i exton,( - ) = sum n_i exton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ - + 2.n_SO_4^2 - $

=> 0,01 + 0,025.2 = 0,05 + 2a => a = 0,005

=> mmuối bột khan = ∑mnhững ion = 0,01.39 + 0,025.64 + 0,05.35,5 + 96.0,005 = 4,245 gam

Đáp án buộc phải lựa chọn là: c

quý khách hàng đang xem: Chất rắn khan là gì


Bạn đang xem: Chất rắn khan là gì

*

*


Xem thêm: Cách Pha Matcha Latte Theo Công Thức Ở Phúc Long, Trà Xanh Latte

*

*

*

Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là

Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học năng lượng điện li yếu ớt là

Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta xác minh được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa là muối nhưng anion cội axit không có tác dụng phân li ra ion H+.Quý Khách đang xem: Chất rắn khan là gì

(b) Muối axit là muối bột nhưng mà anion cội axit vẫn có tác dụng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronstet : Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

Số vạc biểu đúng là:

 

Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, hầu hết muối hạt có môi trường xung quanh trung tính là

Trong các hỗn hợp sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, có bao nhiêu hỗn hợp tất cả môi trường thiên nhiên axit ?

Cho hàng những hóa học Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa bội nghịch ứng được với hỗn hợp HCl, vừa làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH là

Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số hóa học gần như làm phản ứng được với dung dịch HCl, hỗn hợp NaOH là

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là

Khối hận lượng chất rắn khan Khi cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là

Một dung dịch chứa 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối hạt tung gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a cùng b thứu tự là

Dung dịch Y cất Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). khi cô cạn dung dịch lượng muối bột khan thu được là

khi mang lại 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl nhận được dung dịch tất cả cất 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl vào dung dịch vẫn sử dụng là

Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp gồm NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X gồm pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X cất tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lkhông nhiều H2 (nghỉ ngơi đktc) và dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp ko đổi). Dung dịch Y có pH là:

Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của hỗn hợp X là:

Trộn 200 ml dd các thành phần hỗn hợp có HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd gồm pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:

Thể tích của n­ước cần chế tạo 15 ml hỗn hợp axit HCl gồm pH = 1 để đ­ược dung dịch axit bao gồm pH = 3 là:

Trộn V1 lkhông nhiều hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lkhông nhiều dung dịch NaOH (pH = 9) chiếm được hỗn hợp có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Dung dịch X đựng các thành phần hỗn hợp NaOH 0,25M với Ba(OH)2 0,15M hỗn hợp Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,5M cùng HNO3 0,2M.Trộn V lít hỗn hợp X cùng với V’ lit hỗn hợp Y chiếm được hỗn hợp Z tất cả pH =3. Tỉ lệ V/V’ là

Trộn hỗn hợp X cất NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với hỗn hợp Y đựng HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ như thế nào về thể tích để dung dịch thu được tất cả pH = 13?

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml hỗn hợp đựng bên cạnh đó Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. pH của hỗn hợp thu được:

Có 4 hỗn hợp trong veo, mỗi hỗn hợp chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số những ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các hỗn hợp kia là:

Để được một dung dịch có những ion (K^ + ,SO_4^2 - ,Mg^2 + ,Cl^ - ) thì nên trộn số đông dung dịch muối bột nào?

Cho các ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Có 2 hỗn hợp mỗi dung dịch chứa 2 cation cùng 2 anion trong những ion trên ko trùng nhau. 2 hỗn hợp chính là :

Xét phương thơm trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + khổng lồ extH_ ext2 extS$. Đây là pmùi hương trình ion thu gọn của bội nghịch ứng

Cho các phản bội ứng sau:

(a) NaOH + HClO → NaClO + H2O (b) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

(b) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O (d) Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số phản ứng có cùng phương thơm trình in rút ít gọn: H+ + OH- → H2O là

Xét pmùi hương trình: (S^2 - + 2H^ + lớn H_2S). Đâu là pmùi hương trình phân tử của phương thơm trình ion thu gọn gàng trên?

Pmùi hương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O màn biểu diễn thực chất của các phản nghịch ứng hóa học nào sau đây?

Cho các bội phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có và một phương thơm trình ion thu gọn là

Cho bội nghịch ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng chất hóa học làm sao tiếp sau đây tất cả thuộc phương trình ion rút ít gọn với bội nghịch ứng trên?

Tính pH của dung dịch chiếm được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.

Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong các lọ mất nhãn. Thuốc test tốt nhất để phân biệt tía dung nhờn này là:

Có 4 dung dịch riêng rẽ biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ cần sử dụng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận thấy được mấy chất?

Có các hỗn hợp AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm 1 thuốc demo, thì rất có thể dùng thêm thuốc demo nào sau đây nhằm nhận ra những dung dịch đó?

Có 4 lọ đựng 4 hỗn hợp Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử thì hoàn toàn có thể cần sử dụng hóa học làm sao dưới đây để nhận biết 3 lọ trên?

Để nhận biết 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 ta sử dụng một thuốc demo làm sao sau đây?

Đối cùng với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M ví như bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào sau đây là đúng?

Đối với hỗn hợp axit yếu hèn CH3COOH 0,1M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì Review làm sao về nồng độ mol ion nào sau đó là đúng?

Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải hòa hợp vào nước số đông muối bột làm sao, từng nào mol ?