Participle phrase là gì

Phân từ bỏ và các phân tự là đa số cấu tạo dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh. Vậy nên hôm nay ehef-hanoi.org đang thuộc các bạn tìm hiểu hết đông đảo đặc trưng về có mang, địa chỉ, tính năng và các các phân trường đoản cú thông dụng hiện thời qua bài viết Tổng thích hợp về Phân tự & Cụm phân từ bỏ (Participle Phrase) trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Participle phrase là gì


1. Khái niệm

Cụm phân trường đoản cú giỏi còn được gọi “Participle Phrase” là đội các từ bắt đầu bằng một phân từ bỏ hiện tại hoặc phân tự quá khứ đọng bên cạnh đó theo sau nó là tân ngữ hoặc những từ bổ nghĩa khác.

*
*
*
*
*
các bài tập luyện về các phân từ

các bài luyện tập 1

Viết lại các câu tiếp sau đây, sử dụng nhiều phân trường đoản cú trong tiếng Anh:

1. My mother told me to lớn wait for her 10 more minutes. She was doing the household chores by herself.

2. Susie và Marshall are being scolded by their parents. They had a fight và hurt each other.

3. I look around, turn on the lights, sit on the couch và turn on the TV. I think nobody is at trang chủ.

4. Their company had been doing well in recent years. It is expected to lớn continue to lớn flourish.

5. Her eyes are strained. They have sầu been exposed lớn screens for too long.

các bài luyện tập 2

Ttuyệt cụ phần in nghiêng trong những câu tiếp sau đây thành cụm phân từ hiện tại tại:

1. As our family doesn’t have sầu enough time to lớn travel, we often stay at trang chủ.

=> ______________________________________

2. She was well-mannered và helped her grandmother in the kitchen.

=> ______________________________________

3. Susie walked trang chủ at midnight và spotted a thief.

=> ______________________________________

4. Since he didn’t feel well he refused to go to lớn the zoo.

=> ______________________________________

5. The man was sitting in a salon làm tóc near the supermarket. He was having his hair done và his beard shaved.

Xem thêm: Tác Dụng Của Phép So Sánh Là Gì ? Có Mấy Loại? Cho Ví Dụ Và Bài Tập Áp Dụng

=> ______________________________________

các bài tập luyện 3

Chọn lời giải đúng nhất:

1. _____their work, they went lớn the cinema.

a. Finishing b. Having finished c. Had finished d. Finished

2. The girl_____ in front of you is naughty.

a. stands b. stood c. is standing d. standing

3. _____ their farm work, the farmers returned baông xã trang chủ.

a. Finishing b. Finish c. Having finished d. Being finished

4. _____by the visitor, the ancient piano could not be used.

a. Broken b. Break c. Breaking d. Broke

5. After_____ dinner, I vì my homework.

a. eat b. eating c. eaten d. ate

6. When_____ in international trade, letters of credit are helpful & convenient.

a. used b. are used c. using d. they used

7. She swam khổng lồ the shore_____ the afternoon in the water.

a. having Spent b. having spending

c. when spending d. had spent

8. I think that here is someone_____ on the door.

a. khổng lồ knoông xã b. knochồng c. knocked d. knocking

9. The lady_____ in black is her mom.

a. dressed b. dressing c. is dressing d. in dress

Đáp án bài tập

Đáp án bài xích tập 1My mother, doing the household chores by herself, told me to lớn wait for her 10 more minutes.Having had a fight và hurt each other, Susie and Marshall are being scolded by their parents.I look around, turn on the lights, sit on the couch & turn on the TV, thinking nobody toàn thân is at trang chủ.Their company, having been doing well in recent years, is expected to lớn continue to lớn flourish.Exposed to lớn screens for too long, her eyes are strained.Đáp án bài bác tập 2Not having enough time lớn travel, we often stay at home page.She was well-mannered helping her grandmother in the kitchen.Walking home page at midnight Susie spotted a thief.Not feeling well, he refused lớn go lớn the zoo.Sitting in a salon near the supermarket, the man was having his hair done và his beard shaved.Đáp án bài xích tập 3BDCABAADB

Trên đấy là Tổng hòa hợp về Phân trường đoản cú và Cụm phân từ (Participle Phrase) trong tiếng Anh không thiếu thốn độc nhất vô nhị. Hy vọng gần như lên tiếng vào bài viết có thể hỗ trợ các bạn một trong những phần trong vấn đề học tiếng Anh với giúp cho bạn áp dụng các phân từ – Participle Phrase nhuần nhuyễn rộng.